Tiến sĩ Đào Anh Quang

TỔNG QUAN

Đào Anh Quang đạt học vị Tiến sỹ chuyên ngành Hóa học vật liệu và Hóa lý năm 2015 tại Đại học Khoa học và Kỹ thuật Huazhong (HUST), Trung Quốc. Tốt nghiệp Cử nhân (2006) và Thạc sỹ (2009) tại Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Việt Nam. Các nghiên cứu khoa học chủ yếu ở trong lĩnh vực vật liệu xúc tác ứng dụng trong xử lý ô nhiễm môi trường cảm biến sinh học - điện hóa và chuyển hóa năng lượng mặt trời.

MỤC TIÊU

Trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ xử lý ô nhiễm môi trường và công nghệ vật liệu. Thông qua các hoạt động khoa học tạo ra những sản phẩm đóng góp vào nâng cao năng lực sản xuất cũng như sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp đối tác.

NGHIÊN CỨU

NGHIÊN CỨU CƠ BẢN

Vật liệu cảm biến trong lĩnh vực cảm biến y sinh; Vật liệu xúc tác oxy hóa khử nâng cao.

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG

Các quy trình, vật liệu ứng dụng trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm môi trường nước, không khí và cải tạo đất.

ĐÀO TẠO

Tháng 8/2022 - Tháng 9/2022

Chương trình bổng DFC (Đan Mạch)

Chuyển đổi xanh: Kinh tế tuần hoàn và môi trường bền vững

Tháng 2/2019 - Tháng 6/2022

Chương trình Hợp tác phát triển CHLB Đức

Đào tạo Giảng viên chuyên ngành Thoát nước và Xử lý nước thải

Tháng 11/2016

Học viên Kỹ thuật Quốc gia KOSEN, Nhật Bản

Chương trình Giáo dục Thiết kế Kỹ thuật trong Hóa học

Tháng 9/2011 - Tháng 5/2015

Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Huazhong, Wuhan, Hubei, Trung Quốc

Tiến sĩ kỹ thuật chuyên ngành Hóa học vật liệu và Hóa lý

Người hướng dẫn: Giáo sư, Tiến sĩ Hongfang Liu

Luận án: “Pd–TiO2 and Graphene-based Nanocomposite Thin Film and its Photo-electrochemical Catalysis Performance”

Tháng 9/2007 - Tháng 6/2009

Đại học Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Thạc sĩ giáo dục học, chuyên ngành Phương pháp giảng dạy môn Hóa học

Tháng 9/2002 - Tháng 7/2006

Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Cử nhân sư phạm ngành Hóa học

KINH NGHIỆM

2021 – 2022

Khoa Công nghệ Hóa - Môi trường, Cao đẳng Công nghiệp Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Trưởng khoa

Quản lý khoa về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Trưởng nhóm nghiên cứu. Tiến hành các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực môi trường và vật liệu.

2021nay

Viện Phát triển Ứng dụng, Đại học Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Cán bộ nghiên cứu.

Tiến hành các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật liệu, xúc tác.

2020 – 2021

Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao, Đại học Duy Tân, Đà Nẵng, Việt Nam

Cán bộ nghiên cứu.

Tiến hành các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực vật liệu, xúc tác.

2018 – 2021

Khoa Công nghệ Hóa - Môi trường, Cao đẳng Công nghiệp Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Phó trưởng khoa

Quản lý khoa về đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Trưởng nhóm nghiên cứu. Tiến hành các nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực môi trường và vật liệu.

2016 – 2018

Phòng Đào tạo - Công tác sinh viên, Cao đẳng Công nghiệp Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Phó trưởng phòng

Quản lý và lên kế hoạch thực hiện các chương trình đào tạo trong nhà trường.

Quản lý và thực hiện các chương trình tuyển sinh.

2015 – 2016

Khoa Công nghệ Hóa - Môi trường, Cao đẳng Công nghiệp Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giảng viên

Giảng dạy các học phần về hóa học và an toàn lao động.

Thành viên nhóm nghiên cứu.

2011 – 2015

Phòng thí nghiệm trọng điểm cho Hệ thống và Vật liệu pin cỡ lớn, Học viện Hóa học và Công nghệ Hóa học, Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Huazhong, Vũ Hán, Trung Quốc.

Nghiên cứu sinh.

2006 – 2011

Trường THPT Đặng Trần Côn, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giáo viên

Dạy học môn Hóa học.

ĐỀ TÀI,

DỰ ÁN

2017

Biến tính Than vỏ trấu bằng nano kim loại để chế tạo vật liệu hấp phụ tính năng cao áp dụng cho xử lý một số chất độc trong nước thải công nghiệp, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế, 2017, đã nghiệm thu.

2017

Chế tạo và nghiên cứu các tính chất điện của vật liệu áp điện định hướng không chứa chì, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia - Nafosted, 2017, Đã nghiệm thu.

2020

Nghiên cứu xử lý và chuyển hóa khí Sulfurơ trong khí thải công nghiệp luyện kim thành sản phẩm thương mại , Bộ Công Thương, 2020, Đã nghiệm thu.

CÔNG BỐ KHOA HỌC

QUỐC TẾ SCI

  1. Thanh Tam Toan Tran, Do Mai Nguyen, Anh Quang Dao, Van Thuan Le, Yasser Vasseghian, A state-of-the-art review on the nanomaterial-based sensor for detection of venlafaxine, Chemosphere, 2022, https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2022.134116

  2. Dao Anh Quang, Le Dai Vuong, Enhanced piezoelectric properties of Fe2O3 and Li2CO3 co-doped Pb [(Zr0. 48Ti0. 52) 0.8 (Zn1/3Nb2/3) 0.125 (Mn1/3Nb2/3) 0.075] O3 ceramics for ultrasound transducer applications, ournal of Science: Advanced Materials and Devices,2022, https://doi.org/10.1016/j.jsamd.2022.100436

  3. Dao Anh Quang, Do Mai Nguyen, Tran Thanh Tam Toan, The Modified Glassy Carbon Electrode by MWCNTs-PLL to Detect Both Paracetamol and Ibuprofen in Human Biological Fluid, Journal of The Electrochemical Society, 2022, https://doi.org/10.1149/1945-7111/ac6f89

  4. Anh Quang Dao, Le Thi Thanh Nhi, Do Mai Nguyen, Tran Thanh Tam Toan, A review on the determination of veterinary drug residues in food products, Biomedical Chromatography, 2022, http://dx.doi.org/10.1002/bmc.5364

  5. Thanh Tam Toan Tran, Mai Nguyen Do,Thi Ngoc Hoa Dang, Quang Huy Tran, Van Thuan Le, Anh Quang Dao, Yasser Vasseghiane, A state-of-the-art review on graphene-based nanomaterials to determine antibiotics by electrochemical techniques, Environmental Research, 2022, http://dx.doi.org/10.1016/j.envres.2022.112744

  6. Anh Quang Dao, Do Mai Nguyen, Tran Thanh Tam Toan, Determination of arsenic (III) in water using gold nanorods-modified electrode. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2021, https://doi.org/10.1007/s10854-021-07177-7

  7. Do Viet On, Le Dai Vuong, Truong Van Chuong, Dao Anh Quang and Vo Thanh Tung, Study on the synthesis and application of BaTiO3 nanospheres. International Journal of Materials Research, 2021, https://doi.org/10.1515/ijmr-2020-8054

  8. Do Viet On, Le Dai Vuong, Truong Van Chuong, Dao Anh Quang, Ho Van Tuyen, Vo Thanh Tung, Influence of sintering behavior on the microstructure and electrical properties of BaTiO3 lead-free ceramics from hydrothermal synthesized precursor nanoparticles. Journal of Advanced Dielectrics, 2021, https://doi.org/10.1142/S2010135X21500144

  9. Le, D.V, A.Q. Dao, T.T. Vo, H.C. Nguyen, N.T. Nguyen, Synthesis of textured Bi0.5(Na0.8K0.2)0.5TiO3–Ba0.844Ca0.156(Zr0.096Ti0.904)O3 lead-free ceramics for improving their electrical and energy storage properties. Journal of Materials Science: Materials in Electronics, 2020. https://doi.org/10.1007/s10854-020-04356-w (SCI)

  10. Nguyen, XH, A.Q. Dao, T.T.T Tran, N.D. Nguyen, The Silmultaneous Determination of Ascorbic Acid, Paracetamol, and Caffeine by Voltametry Method Using Cobalt Schiff Base Complex /SBA-15 Modified Electrode. ECS Journal of Solid State Science and Technology, 2020. https://doi.org/10.1149/2162-8777/abbe6b (SCI)

  11. Le, D.V., A.Q. Dao, P.V. Quan, N. Truong-Tho, Fabrication of Bi0.5(Na0.4K0.1)TiO3 Lead-Free Ceramics using Reactive Templated Grain Growth Method for Improving Their Preferred Degree of Orientation, Dielectric, and Ferroelectric Properties, Journal of Electronic Materials, 2020, https://doi.org/10.1007/s11664-020-08396-0 (SCI)

  12. Ashraf, G., M. Asif, A. Aziz, A. Q. Dao, T. Zhang, T. Iftikhar, Q. wang, H. Liu, Facet-energy inspired metal oxide extended hexapod decorated with graphene quantum dots: Sensitive detection of bisphenol A in live cells. Nanoscale, 2020, https://doi.org/10.1039/C9NR10944G (SCI)

  13. Le, D.V. and A.Q. Dao, Enhanced physical properties of Bi4Ti3O12 modified Bi0.5(Na0.4K0.1)TiO3 lead-free piezoelectric ceramics using crystallographic orientation techniques. Journal of Electroceramics, 2020, http://dx.doi.org/10.1007/s10832-020-00200-z (SCI)

  14. Le Thi Thanh Tuyen, Dao Anh Quang, Tran Thanh Tam Toan, Truong Quy Tung, Tran Thai Hoa, Tran Xuan Mau, Dinh Quang Khieu. Synthesis of CeO2/TiO2 nanotubes and heterogeneous photocatalytic degradation of methylene blue. Journal of environmental chemical engineering, 6(5), October 2018, Pages 5999-6011, https://doi.org/10.1016/j.jece.2018.09.022 (SCI)

  15. Anh Quang Dao, Bijuan Zheng, Hongwei Liu, Shuang Dong, Thanh Tuyen Le Thi, Chaoyang Fu, Hongfang Liu.Facile Synthesis of r-GO@Pd/TiO2 nanocomposites and its Photocatalytic Activity under Visible Light. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2016, https://doi.org/10.1166/jnn.2016.11853 (SCI)

  16. Hongfang Liu, Anh Quang Dao, Chaoyang Fu. Activities of combined TiO2 semiconductor nanocatalysts under solar light on the reduction of CO2. Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2016, https://doi.org/10.1166/jnn.2016.11854 (SCI)

  17. Hongwei Liu, Dake Xu, Anh Quang Dao, Guoan Zhang, Yalin Lv, Hongfang Liu. Study of corrosion behavior and mechanism of carbon steel in the presence of Chlorella vulgaris. Corrosion Science, Volume 101, December 2015, Pages 84-93, ISSN 0010-938X, http://dx.doi.org/10.1016/j.corsci.2015.09.004. (SCI)

  18. Muhammad Asif, Ayesha Aziz, Anh Quang Dao, Abdul Hakeem, Haitao Wang, Shuang Dong, Guoan Zhang, Fei Xiao, Hongfang Liu, Real-time tracking of hydrogen peroxide secreted by live cells using MnO2 nanoparticles intercalated layered doubled hydroxide nanohybrids, Analytica Chimica Acta, Available online 8 October 2015, ISSN 0003-2670, http://dx.doi.org/10.1016/j.aca.2015.09.053. (SCI)

  19. Anh Quang Dao, Thanh Tuyen Le Thi, Muhammad Asif, Shuang Dong, Chaoyang Fu, Hongfang Liu*. Facile Fabrication of Stable r-GO/Pd–TiO2/r-GO Thin Films and its Photoactivity under Visible Light. Semiconductor Science and Technology, 2015, 30, 085012. http://dx.doi.org/10.1088/0268-1242/30/8/085012. (SCI)

  20. Dong, S., Dao, A. Q., Zheng, B., Tan, Z., Fu, C., Liu, H., & Xiao, F.. One-step electrochemical synthesis of three-dimensional graphene foam loaded nickel–cobalt hydroxides nanoflakes and its electrochemical properties. Electrochimica Acta, 2015, 152, 195-201, https://doi.org/10.1016/j.electacta.2014.09.061 . (SCI)

  21. Liu, H. F., Zheng, B. J., Dao, A. Q., Yi, S. T., Jiang, D. S., Fu, C. Y., & Xiao, F.. One-pot synthesis and photocatalytic activity of SnO2/TiO2 nanocomposite thin film. Materials Research Innovations, 2014, 18(S2), S2-707, https://doi.org/10.1179/1432891714Z.000000000552. (SCI)

TRONG NƯỚC

  1. Lê Văn Dũng, Đào Anh Quang. Ứng dụng công nghệ thông tin lập thư viện tư liệu dạy học Hóa học 12 trung học phổ thông, Tạp chí Khoa học và giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Huế, ISSN 1859-1612, 2009, Số: 04(12), Trang: 128-133.

  2. Vương, L.Đ., Quang, Đ. A., Tuấn, Đ. A., Trác, N. N., Quang, N. K., Kiều, V. T. T., & Ngoc, Đ. D. H. (2019). NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO HỆ GỐM KHÔNG CHÌ ĐỊNH HƯỚNG 0.8 Bi0. 5Na0. 5TiO3–0.2 Bi0. 5K0. 5TiO3. Hue University Journal of Science: Natural Science, 128(1C).

  3. Tuyền, L.T.T, Quang, Đ. A., Toàn, T. T. T., Tùng, T. Q., & Hòa, T. T. (2018). Các yếu tố ảnh hưởng đến phản ứng phân hủy quang hóa Xanh Methylene bằng hệ xúc tác CeO2-TiO2 nanotubes. Hue University Journal of Science: Natural Science, 127(1B), 15-26.

  4. Tuyền, L.T.T, Quang, Đ.A., Quân, N.M, Tuyết, N.T.V., Tùng, T.Q., Hòa, T.T (2017), Tổng hợp ống nano TiO2 pha tạp CeO2 và khảo sát hoạt tính xúc tác quang trong vùng ánh sáng khả kiến. Tạp chí xúc tác và hấp phụ, 6(1), 59-67.

  5. Tuyền, L.T.T, Quang, Đ.A., Quân, N.M, Trâm, N.T.Q., Tùng, T.Q., Hòa, T.T (2017), Tổng hợp đơn giản ống nano TiO2 pha tạp CeO2: ảnh hưởng của tỉ lệ Ce:Ti và nhiệt độ nung đến tính chất xúc tác quang. Tạp chí Hóa học, 55, 160-165.

  6. Tuyền, L.T.T, Quang, Đ.A., Trâm, N.T.Q., Quân, N.M, Tùng, T.Q., Hòa, T.T (2017), Tổng hợp có kiểm soát TiO2 cấu trúc ống nano bằng quy trình thủy nhiệt. Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 8(1), 109-121.

NƯỚC NGOÀI

  1. Liu Hongwei, Zhang Fan, Wu Yanan, Dao Anh Quang, Zhang Lu, Liu Hongfang. Inhibition Behavior of Dodecylamine Inhibitor in Oilfield Produced Water Containing Saturated CO2 and SRB,Corrosion and Protection,2015,36(2)(Chinese)

SÁCH

 1. Le Dai Vuong, Dao Anh Quang, Nguyen Huu Chuc, Le Van Luan, Vo-Van Quoc Bao,

Chapter 4 - Natural gums as a sustainable source for synthesizing copper nanoparticles,

Editor(s): Kamel A. Abd-Elsalam, In Nanobiotechnology for Plant Protection, Copper Nanostructures: Next-Generation of Agrochemicals for Sustainable Agroecosystems, Elsevier, 2022, Pages 81-98, ISBN 9780128238332, https://doi.org/10.1016/B978-0-12-823833-2.00022-2.

KỸ NĂNG

PHẦN MỀM NGHIÊN CỨU

  • Sketchup

  • PANalytical X'Pert HighScore

  • XPS PEAK

 • Photoshop

 • Microsoft Office

 • Thiết kế và quản lý website

 • PHP

NGHIÊN CỨU

  • Điều chế, tổng hợp vật liệu nano

  • Xử lý nước thải

  • Phân tích cấu trúc nano

  • Cảm biến điện hóa

 • Xúc tác quang

 • Quá trình oxy hóa - khử nâng cao

 • Phân tích TEM - SEM - XRD - XPS

NGÔN NGỮ

Tiếng Anh (B1)

Tiếng Trung (HSK4)

Tiếng mẹ đẻ: Tiếng Việt